Logo DH Shop

Počet: 0 Ks
Cena: 0,-

Zobrazit košík

Reklamační řád

Home >> Reklamační řád

POVINNOST KUPUJÍCÍHO

Kupující je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách. V případě dopravy zboží externí společností doporučujeme zboží před převzetím překontrolovat. V případě zjevných vad na výrobku způsobených dopravou ( poškozený obal ) má právo kupující odmítnout převzetí zboží. V opačném případě plnou zodpovědnost za vadu produktu a na případnou reklamaci nebude brán zřetel.

 

Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby:

 

  1. 1. emailem na info@sackyprovas.cz
  2. 2. doručením na adresu prodejny

 

Kupující je povinen uvést:

 

  1. 1. doložit doklad o vlastnictví zboží – fakturu
  2. 2. co nejvýstižněji popsat závadu

 

POVINNOST PRODÁVAJÍCÍHO

O reklamaci prdávající rozhodne nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak.
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník převzetím zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zbožím okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zboží ( například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správnou fakturu, je povinen, nejpozději do tří dnů , podat písemnou zprávu na emailovou adresu nebo na adresu prodejny prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

 

Na vyřízení reklamace je vyhrazeno dle zákona 30 kalendářních dnů

 

Záruční podmínky:

  1. 1. Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak, a začíná se počítat ode dne vystavení faktury. V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje a zákazníkovi bude vystaven nový daňový doklad. Případná reklamace se bude uplatňovat na základě nového dokladu.
  2. 2. Zákazník na vlastní náklady doručí reklamované zboží na adresu prodejny. Náklady za dopravu hradí kupující.
  3. 3. Jakmile bude reklamace vyřízena , tak prodávající bez zbytečného odladu vyzve zákazníka k odběru zboží. V případě oprávněnosti reklamace hradí dopravné zpět zákazníkovi prodejce.
  4. 4. Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech: poškozením zboží při vlastní přepravě, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, používáním v rozporu s účelem, k jakému byl produkt určen.

 

Závěrečná ustanovení:

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřené v souladu s právním řádem České republiky a řídí se zákonem č.40/1964 Sb.,občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a dále se řídí zákonem č.513/1991Sb.,obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyrobila DS Websites